Veiligheid

Veiligheid en gezondheidsbeleid
Een veilige en gezonde omgeving is van groot belang voor de kinderen. Bso Woodstock heeft een actueel veiligheid en gezondheidsbeleid dat voldoet aan de wettelijke eisen. Het doel van dit beleid is om inzichtelijk te maken hoe er op de locatie wordt gewerkt en om een leefomgeving te bieden voor de kinderen, waarbij zij worden beschermd tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.

Door het ervaren van risicovolle situaties tijdens het spelen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties; ze leren inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afweging te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.

Medewerkers zijn op de hoogte van het beleid en voeren dit beleid uit in de praktijk. Het management is verantwoordelijk voor het actueel houden van het beleid en de GGD beoordeelt het beleid en toets het in de praktijk. Daarnaast geeft de oudercommissie advies over het veiligheid en gezondheidsbeleid.

Onderwerpen die aan de orde komen in dit beleid zijn bijvoorbeeld:

  • Grote risico’s die zouden kunnen leiden tot ernstige ongevallen
    Genomen maatregelen/protocollen m.b.t. de fysieke veiligheid (bijv. vallen van hoogte en verstikking), sociale veiligheid (bijv. grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling) en gezondheid (bijv. hygiëne en voedselveiligheid).
  • Omgaan met kleine risico’s.
    In het beleid staan afspraken die we met elkaar en met de kinderen maken, om kinderen te leren om te gaan met kleine risico’s tijdens bijvoorbeeld spelsituaties (geen speelgoed in je mond stoppen of niet slaan, bijten of duwen). Daarnaast hebben we ook afspraken beschreven t.a.v. de hygiëne.
  • Afspraken m.b.t. grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of kinderen.
    Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan afspraken met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling en het hanteren van de meldcode kindermishandeling.
  • EHBO regeling

Wilt u meer lezen over ons veiligheid en gezondheidsbeleid? Het beleid kunt u opvragen bij de administratie (kantoor achterin de speelhal).

Maaike Streng

Onze twee zonen gaan naar BSO Woodstock. Er zijn altijd

Al jaren het vaste adres

Woodstock is reeds jaren het vaste adres voor naschoolse opvang

Google review, Han Berger

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en toekomstbestendige [...]

Gymmen

Buitenschoolse opvang Woodstock maakt iedere week op maandag, dinsdag en op vrijdag om de [...]

[dc_social_wall id="7982"]