Competenties

Sociaal emotionele veiligheid

Sociale situaties die het kind op Buitenschoolse opvang Woodstock tegenkomt zijn:

 • Contact met volwassenen, leiding etc.
 • Contact met andere kinderen, zoals vriendschappen
 • Omgang met de groep

Verschillende situaties vragen om sociaal gedrag. Dit vraagt van de kinderen vaardigheden op het gebied van vertrouwen hebben in de ander en jezelf, opkomen voor jezelf, rekening houden met anderen etc.

Belangrijk in de relatie tussen kind en de pedagogisch medewerkster (pm’er) is dat het kind vertrouwen ontwikkelt in de leiding, en zich daardoor veilig voelt. Wij vinden continuïteit van de pm’ers op Buitenschoolse opvang Woodstock erg belangrijk. Kinderen voelen zich eerder vertrouwd en veilig als er steeds dezelfde medewerksters aanwezig zijn. Ook bij verlof of ziekte beschikt Buitenschoolse opvang Woodstock over een vaste inval medewerkster. Het ophalen van school gebeurt ook door vaste medewerkers van Buitenschoolse opvang Woodstock.

De relatie tussen het kind en de pm’er is het middel waarmee het kind zijn sociale vaardigheden kan ontwikkelen zoals; vragen, vertellen, omgaan met meningsverschillen, afspraken maken etc.

De pm’er gaat een individuele relatie aan met het kind. De leiding staat open voor de signalen van het kind, bijvoorbeeld blij, vrolijk, boos, gefrustreerd, opgewonden, teleurgesteld en reageert hierop. De pm’er past haar reactie aan op de groeiende zelfstandigheid van het kind. Vanuit deze basis leert het kind, dat het om hulp mag vragen en dat er naar hem/haar geluisterd wordt.

Kortom het kind voelt zich door de pm ‘er serieus genomen.

Tegelijkertijd geeft de pm’er aan dat zij door het kind serieus genomen wil worden. Dat het kind ook naar de pm‘er moet luisteren en gemaakte regels en afspraken na moet komen. De pm ‘er is in het contact met het kind en anderen een voorbeeld voor het kind.

Op Buitenschoolse opvang Woodstock heeft het kind ook relaties met een ander(e) kind(eren) Door de relatie aan te gaan met een ander kind kan het kind ervaren dat het fijn is om samen te spelen, te delen, te helpen en om rekening te houden met de ander.
Natuurlijk hoort voor jezelf opkomen er ook bij en een eventueel conflict zien wij als het oefenen van sociale vaardigheden.

De pm’ers geven de kinderen ook de ruimte en mogelijkheden om die vriendschappen aan te gaan. Elke middag worden dezelfde kinderen opgevangen (kinderen komen op vaste middagen). Zo ontstaan er vriendschappen tussen kinderen en voelen zij zich vertrouwd en veilig. Vriendjes en vriendinnetjes van school of thuis zijn, na overleg met de medewerkers, ook van harte welkom om af en toe een kijkje te nemen op Buitenschoolse opvang Woodstock.

Door middel van gezamenlijke activiteiten zoals eten, groepsspelletjes leert het kind voor zichzelf opkomen, op zijn beurt te wachten, en rekening te houden met anderen.

In aansluiting op de sociale ontwikkeling die begint met de hechting tussen kind en pm’er is deze gehechtheidsrelatie ook een voorwaarde voor een goede emotionele ontwikkeling van het kind. Vanuit deze relatie en vanuit de veilige omgeving op Buitenschoolse opvang Woodstock leert het kind omgaan met zijn emoties en de emoties van anderen.

Dagelijks hebben de pm’ers overdracht momenten met de ouders. Aan het eind van de (mid)dag geven de pm’ers een weergave van de (mid)dag. Er wordt ingegaan op de ondernomen activiteiten, hoe het kind deze ervaart en met welke kinderen hij/zij heeft gespeeld.

Indien de pm’ers signaleren dat het kind het niet naar zijn zin heeft (moeite met maken van contact met andere kinderen, zich verveelt, trekt zich terug), maakt de coördinator een afspraak met de ouders om dit uitgebreider te bespreken om te komen tot een oplossing.

Tevens vindt er elke kwartaal een kindbespreking plaats met alle pm’ers van Buitenschoolse opvang Woodstock, over het welzijn van de kinderen.

Persoonlijke competentie

Op Buitenschoolse opvang Woodstock wordt ook aandacht besteed aan de persoonlijke competentie. Elk kind is een individu met een eigen karakter. De pm’ers zijn zich hiervan bewust en ze benaderen ieder kind op een wijze die bij het kind past.
Door middel van observatie en groepsoverleg (kindbespreking) wordt duidelijk welke aanpak past bij een kind.

VIB (video interactie begeleiding), is erop gericht medewerkers bewuster te maken van hun interacties en communicatie met kinderen. Hoe reageer ik op een kind, komt het over wat ik bedoel? Heeft een medewerker oog voor de signalen dat het kind geeft? (meer informatie hierover vindt u terug in ons werkplan).

Op Buitenschoolse opvang Woodstock ligt de nadruk op de keuzevrijheid van het kind. Het kind wordt niet gedwongen om een keuze te maken (op de Basisschool “moeten “ ze al zo veel). Indien nodig stimuleert de pm’er de kinderen bijv. in het ondernemen van een activiteit. De kinderen kunnen bijv. computeren, in de speelhal spelen of koken. De pm’er maakt een afweging in het aanbieden van een gerichte activiteit of laat de kinderen zelf een activiteit bedenken en ondersteunt het kind. Tevens observeert de pm’er de kinderen en betrekt kinderen erbij die zich afwachtend opstellen.

Sociale competentie

Voor de medewerksters is het belangrijk om het groepsgebeuren te observeren: wie is een leider in de groep, wie trekt zich (teveel) terug, wie zijn er bevriend met elkaar?

Wij vinden het belangrijk dat de pm’ers hierop inspelen en kinderen ondersteunen in de interacties onderling. Ook tijdens groepsgesprekken worden ervaringen en ideeën hierover besproken. Als er conflicten ontstaan tussen kinderen zal de medewerkster bemiddelen in het conflict en de kinderen ondersteunen in het oplossen van een conflict.

Normen en waarden

Overdracht, normen en waarden

De regels en afspraken die wij hanteren op de groep zijn opgenomen in ons werkplan. De regels zorgen voor structuur, duidelijkheid en houvast in de omgang met kinderen.

Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen uitleggen waarom ze bijvoorbeeld hun schoenen moeten opruimen. Ook tijdens diverse activiteiten komen hun omgangsvormen naar voren. Bijvoorbeeld samen delen, op je beurt wachten.

De pm’ers van Buitenschoolse opvang Woodstock leren de kinderen respect te hebben voor elkaar. Fysiek geweld zoals schoppen, slaan, bijten en krabben, tussen kinderen onderling wordt niet getolereerd. Ook verbaal geweld keuren we af. De kinderen worden hierop aangesproken en gecorrigeerd. Indien het ernstige vormen aanneemt wordt er een afspraak gemaakt met de ouders om dit te bespreken en oplossingsgericht te denken.

De pm’er is zich bewust van het feit dat zij eigen normen en waarden meeneemt en overdraagt op de kinderen. Deze normen en waarden kunnen punt van gesprek zijn tussen ouders en medewerkers en medewerkers onderling. Door op elkaar te reageren en naar elkaar te luisteren wordt men zich bewust van de eigen normen en waarden en die van de ander. De medewerker realiseert zich dat zij een voorbeeldfunctie heeft.

Uitgangspunten voor het dagelijks handelen zijn:

 • oprecht luisteren naar kinderen
 • respecteren van het unieke van ieder kind.

Dit wordt tot uiting gebracht door:

 • elkaar te groeten bij het komen en gaan
 • elkaar uit te laten praten
 • elkaar serieus nemen
 • elkaar helpen
 • elkaar accepteren zoals je bent
 • elkaar positief benaderen en complimenten geven.

Tevens hanteren wij omgangsvormen tussen pm’ers en tussen ouders en pm’er. Als een medewerkster begint met haar dienst, begroet zij haar collega’s op de andere groepen. Indien nodig blijft een pm’er wat langer aan het eind van de dag. Deze omgangsvormen worden ook meegedeeld in een sollicitatiegesprek.

Omgangsvormen met betrekking tot de ouders zijn o.a.: het begroeten van ouders en hun kinderen, een ouder even helpen als zij spulletjes kwijt zijn, het openen van de deur en het aanbieden van koffie en thee. O.a. tijdens vergaderingen wordt hierover van gedachten gewisseld (klantgerichtheid) met elkaar.

Al jaren het vaste adres

Woodstock is reeds jaren het vaste adres voor naschoolse opvang

Google review, Han Berger

Maaike Streng

Onze twee zonen gaan naar BSO Woodstock. Er zijn altijd

Blos kinderopvang

Snoopy is onderdeel van BLOS kinderopvang. Samen werken wij aan toegankelijke, kwalitatieve en toekomstbestendige [...]

Gymmen

Buitenschoolse opvang Woodstock maakt iedere week op maandag, dinsdag en op vrijdag om de [...]

[dc_social_wall id="7982"]